SA 8000

SA 8000 (Odpowiedzialność Społeczna) jest normą międzynarodową, opartą o uniwersalne wartości zawarte w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Narodów Zjednoczonych. Norma stworzona została w 1998 roku, a następnie znowelizowana w roku 2001, 2004 i 2008 przez Radę Doradczą powołaną przez Council on Economic Priorities Accreditation Agency (obecnie znany jako Social Accountability International – SAI). Celem SA 8000 jest stworzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu czyli uwzględnianie w zarządzaniu przedsiębiorstwem aspektów społecznych, ekologicznych oraz innych czynników, którymi może być dotknięty interesariusz danej firmy.

Najnowsze wydanie normy SA 8000:2014 zostało opublikowane przez SAI w czerwcu 2014 roku. Od kwietnia 2016 roku będzie możliwa certyfikacja na zodność z wymaganiami nowego standardu. Wszystkie organizacje certyfikowane na poprzednie wydanie normy muszą spełnić wymagania SA 8000:2014 do 30.06.2017 roku.

Wymagania standardu SA 8000 mogą być stosowane w organizacjach w dowolnej branży i bez względu na wielkość organizacji. Przykładowymi korzyściami z wdrożenia systemu Odpowiedzialności Społecznej są:

• kreowanie pozytywnego wizerunku i reputacji firmy wśród klientów i pracowników,
• bezkonfliktowe prowadzenie biznesu w społecznościach lokalnych,
• wzrost konkurencyjności (lojalność klientów, zainteresowanie inwestorów),
• wzrost efektywności działania (zaangażowanie pracowników i partnerów),
• ułatwienie w zdobywaniu nowych rynków i konkurowaniu na nich,
• wpływ na poprawę warunków pracy i środowiska naturalnego,
• potwierdzenie zgodności z najwyższymi standardami etycznymi.

W tekście normy SA 8000 sformułowano osiem szczegółowych warunków wstępnych, których spełnienie jest konieczne, aby można było przystąpić do punktu dziewiątego, który określa poszczególne elementy strategii odpowiedzialności społecznej wobec wszystkich zainteresowanych stron.

Te warunki wstępne to:

• niezatrudnianie dzieci,
• niestosowanie pracy przymusowej,
• spełnianie podstawowych zaleceń bezpieczeństwa środowiska pracy,
• wolność zrzeszania się,
• niestosowanie dyskryminacji,
• niestosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego wobec pracowników,
• przestrzeganie regulacji prawnych odnośnie dopuszczalnej ilości godzin pracy,
• zapewnianie wynagrodzenia nie niższego niż wymagane przez prawo.

Jeżeli powyższe warunki wstępne są spełnione możemy rozpocząć dalsze prace nad wdrożeniem systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną wg SA 8000 wprowadzając procedury, dokumenty systematyzujące i potwierdzające najwyższe standardy z dziedziny etyki biznesu i odpowiedzialności społecznej. Wdrożony system można poddać certyfikacji uzyskując w ten sposób obiektywny dowód stosowanych praktyk.

W ramach wdrażania systemu odpowiedzialności społecznej wg SA 8000:2014 oferujemy Państwu:

– wstępną weryfikację firmy pod kątem dostosowania do wymagań standardu SA 8000:2014,
– szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej z zakresu wymagań SA 8000:2014,
– konsultacje obejmujące opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
– konsultacje niezbędne do prawidłowego wdrożenia opracownaych rozwiązań organizacyjnych,
– szkolenia auditorów wewnętrznych,
– pomoc przy organizacji auditu certyfikującego,
– pomoc przy realizacji działań poauditowych.