AQAP

Od początku powstania paktu północnoatlantyckiego, państwa NATO nadzorowały jakość dostarczanych wyrobów. Nadzorowanie to obejmowało również funkcjonujące u dostawców systemy. Wymagania w tym zakresie zawarte były w dokumentach normalizacyjnych poszczególnych państw, np. amerykańskie normy MIL-STD (Military Standard) czy brytyjskie normy BS (British Standard), jak również w publikacjach NATO, typu AQAP (Allied Quality Assurance Publication), jako zbiór wymagań jakościowych do umieszczenia przez zamawiającego w zawieranych umowach.

Od 1987 roku, czyli daty wydania norm serii ISO 9000 państwa NATO zadecydowały o całkowitym adaptowaniu tych norm, jako punkt wyjścia do opracowywania publikacji NATO dotyczących systemów zrządzania jakością dostawców. I tak, na bazie struktury i wymagań ISO serii 9000 powstawały kolejne wydania AQAP. Nowelizacja publikacji typu AQAP, która nastąpiła w 2003 r. przyjmuje jako odniesienie model normy ISO 9001:2000. Ponieważ głównym celem publikacji typu AQAP jest wykorzystywanie ich jako dokumenty kontraktowe, nie zastąpiono wymagań jednym dokumentem. Zachowano starą filozofię norm ISO 9000 z 1994 roku dzielącą zakresy stosowania, pozostałe cechy nowego podejścia do zarządzania jakością wg ISO 9001:2000 w pełni wykorzystano. W 2005 roku opracowano nowy AQAP 2105 dotyczący zasad opracowywania planów jakości. W 2006 r. oraz 2009 r. dokonano kolejnej nowelizacji AQAP w wyniku których obowiązują następujące dokumenty kontraktowe: AQAP 2110:2009, wydanie 3 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji”.AQAP 2120:2009, wydanie 3 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji”.AQAP 2130:2009, wydanie 3 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach”.AQAP 2210:2006, wydanie 1 – „Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania”.orazAQAP 2105:2009, wydanie 2 – „Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia”.

W trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością dostawca może wykorzystać poniższe dokumenty:
AQAP 2009: 2006 – „Wytyczne NATO do stosowania AQAP serii 2000”.
AQAP 2131: 2006 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli końcowej”.
AQAP 2105: 2005 – „Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia”.
AQAP 2210: 2006 – „Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania”.

W celu nadzorowania i monitorowania systemu zapewnienia jakości dostaw dodatkowo państwa NATO obowiązują następujące dokumenty: STANAG 4107, wydanie 7 – który ustala zasady nadzorowania systemu zarządzania jakością dostaw, zwanego procesem Rządowego Zapewnienia Jakości GQA (Government Quality Assurance) oraz wprowadza publikacje AQAP.AQAP-2000 – Polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemowego podejścia do jakości w cyklu życia wyrobu.Głównym celem NATO w zarządzaniu jakością dostaw jest wdrożenie takiego systemu, aby poszczególne państwa były zdolne do produkowania i dostarczania na potrzeby wojska bezpiecznego, niezawodnego i materiałooszczędnego wyrobu. Aby to uzyskać opracowano politykę jakości, która zakłada:pełną odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych stron za jakość wyrobu, tj.: użytkownika, zamawiającego, dostawcy oraz personelu przeprowadzającego proces nadzorowania w ramach GQA w całym cyklu życia wyrobu.szacowanie i sterowanie ryzyka związanego z realizacją kontraktu, na podstawie którego podejmuje się decyzję o przeprowadzeniu procesu Rządowego Zapewnienia Jakości. Szczególną rolę w tym systemie odgrywa dostawca, który powinien mieć wdrożony system zrządzania jakością wg odpowiedniego AQAP typu kontraktowego.

Korzyści wynikające z funkcjonowania w organizacji systemu zapewnienia jakości zgodnego z AQAP:
– zwiększenie konkurencyjności na rynku,
– spełnienie wymagań zamawiającego,
– zmniejszenie ryzyka związanego z realizowanymi przedsięwzięciami,
– zapewnienie identyfikowalności realizowanych procesów,
– zwiększenie skuteczności i efektywności procesów.

W ramach wdrażania systemu zarządzania jakością wg AQAP oferujemy Państwu:
– wstępną weryfikację firmy pod kątem dostosowania do wymagań norm AQAP,
– szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej z zakresu normAQAP,
– konsultacje obejmujące opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
– konsultacje niezbędne do prawidłowego wdrożenia dokumentacji w życie,
– szkolenia auditorów wewnętrznych wg AQAP,
– pomoc przy organizacji auditu certyfikującego,- przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego wg AQAP,
– pomoc przy realizacji działań poauditowych.