ISO 14001:2015

ISO 14001 to norma określająca wymagania względem efektywnych systemów zarządzania środowiskowego. Wymogi stawiane przez normę mają na celu zdefiniowania reguł subtelnej równowagi między minimalizacją wpływu organizacji na środowisko naturalne a zachowywaniem rentowności.

Co kilka lat zostaje przeprowadzana aktualizacja normy, by zyskać pewność, że ISO 14001 dobrze funkcjonuje w organizacjach oraz wychodzi naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynkowym. 15 września 2015 r. weszła w życie nowa norma ISO 14001:2015. W ISO 14001:2015 zastosowano Strukturę Wysokiego Poziomu wskazaną w dokumencie ISO Annex SL. Struktura ta stanowi obecnie ramy dla wszystkich nowych i aktualizowanych norm ISO dotyczących systemów zarządzania (np. ISO 9001:2015, ISO 27001:2013).

Norma ISO 14001:20015 swoim zakresem obejmuje:

– Kontekst organizacji – czyli identyfikację czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na System Zarządzania Środowiskowego, podkreślenie znaczenia otoczenia i zainteresowanych stron w realizacji procesów biznesowych organizacji.

– Przywództwo – najwyższe kierownictwo jest szczególnie zobowiązane do demonstrowania swego przywództwa i zaangażowania w zarządzanie środowiskowe.

– Planowanie i działania odnoszące się do ryzyk i szans – zobowiązanie organizacji aby identyfikowała wszystkie ryzyka związane z aspektami środowiskowymi oraz szanse jakie daje działalność organizacji. Efektem takiego podejścia są plany działania i cele określane przez organizację oraz zapewnienie zgodności z właściwym ustawodawstwem środowiskowym oraz innymi stosownymi wymaganiami i regulacjami.

– Wsparcie – ta część normy ISO 14001:2015 odnosi się do zasobów, budowania kompetencji, określenia sposobów komunikacji oraz zidentyfikowania tzw. informacji udokumentowanej czyli procedur, instrukcji, raportów i innych niezbędnych dokumentów do zapewnienia sprawnego działania Systemu Zarządzania Środowiskowego.

– Działania operacyjne – to wdrożenie wszystkich działań wynikających np. z procedur w taki sposób aby zapewnić skuteczność i funkcjonalność Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz zgodność z normą ISO 14001:2015. Należy również w tym punkcie normy pamiętać o wszystkich działaniach mających zapewnić gotowość organizacji na sytuacje awaryjne.

– Ocena efektów działalności – organizacja powinna monitorować, mierzyć, analizować i oceniać swoją działalność w celu zapewnienia stałej zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego. W sposób zaplanowany należy prowadzić audyty wewnętrzne oraz przeglądy zarządzania.

– Doskonalenie – wszystkie niezgodności powinny być identyfikowane w organizacji a następnie należy prowadzić skuteczne działania korygujące. Dodatkowo organizacja jest zobowiązana do wdrożenia elementów ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Ochrona środowiska naturalnego odgrywa coraz większą rolę w działalności przedsiębiorstw na całym świecie. Różnorodne organizacje handlowe, społeczne, administracja rządowa wymuszają odpowiedzialne zachowanie wobec środowiska naturalnego poprzez minimalizowanie szkodliwych aspektów działalności przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia jest również proekologiczne nastawienie społeczeństwa, znajdujące ujście w różnorodnych organizacjach konsumenckich i pozarządowych. Również gremia naukowe czy organizacje międzynarodowe wywierają nacisk na intensyfikację działań na rzecz środowiska naturalnego.

Norma ISO 14001 staje się kluczowym standardem dla niewielkich firm prowadzących działalność w jednej lokalizacji po międzynarodowe korporacje, organizacje prowadzące działania o wysokim stopniu ryzyka po obarczone niskim ryzykiem przedsiębiorstwa usługowe, organizacje działających w sektorze publicznym.

W ramach wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 oferujemy Państwu:
– wstępną weryfikację firmy pod kątem dostosowania do wymagań normy ISO 14001:2015,
– szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej z zakresu normy ISO 14001:2015 – konsultacje obejmujące opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
– konsultacje niezbędne do prawidłowego zidentyfikowania wymagań prawnych i aspektów środowiskowych,
– szkolenia auditorów wewnętrznych wg ISO 14001:2015,
– pomoc przy organizacji auditu certyfikującego,
– przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego wg ISO 14001:2015,
– pomoc przy realizacji działań poauditowych.