ISO 28000

ISO 28000 jest międzynarodową normą systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Norma ISO 28000 specyfikuje wymagania dla Organizacji które chcą zbudować system zarządzania oparty na najlepszych praktykach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyk we wszystkich procesach logistycznych.

Głównym celem wdrożenia w Organizacji systemu opartego o normę ISO 28000 jest systemowe podejście do identyfikacji i oceny ryzyk oraz zaplanowanie działań mających na celu zarządzanie ryzykami i zapewnienie skuteczności procesów w całym łańcuchu dostaw.

ISO 28001 opiera się na modelu PDCA „planuj – wykonaj – sprawdź – działaj”, podobnie jak normy ISO 9001, ISO 14001 czy ISO 45001. W organizacjach posiadających wspominane normy ISO zalecamy tworzenie zintegrowanych systemów zarządzania aby zapewnić skuteczny nadzór i doskonalenie systemu.

Norma ISO 28000 może być zastosowana w produkcji, usługach, magazynowaniu lub transporcie na każdym etapie łańcucha dostaw i może być wdrożona w każdej wielkości organizacji (od MŚP po międzynarodowe korporacje).

Zachęcamy organizacje, które wdrożyły system zarządzania oparty o normę ISO 28000 do dobrowolnej certyfikacji przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację do certyfikacji tegoż standardu. Certyfikacja dodatkowo zwiększa wiarygodność firmy w oczach klienta oraz buduje zaufanie pozostałych interesariuszy.

W ramach wdrażania systemu zarządzania wg ISO 28000 oferujemy Państwu:
– wstępną weryfikację firmy pod kątem dostosowania do wymagań normy ISO 28000:2007,
– szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej z zakresu normy ISO 28000,
– konsultacje obejmujące opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
– konsultacje niezbędne do prawidłowego zidentyfikowania wymagań prawnych i oczekiwań stron zainteresowanych,
– szkolenia auditorów wewnętrznych,
– pomoc przy organizacji auditu certyfikującego,
– przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego,
– pomoc przy realizacji działań poauditowych.