ISO 9001:2015

ISO 9001 to norma określająca wymagania względem efektywnych systemów zarządzania jakością. Wymogi stawiane przez normę mają na celu zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów lub usług danej organizacji, wdrożenie podejścia procesowego i dostarczanie wyników skuteczności poszczególnych procesów wraz z ich ciągłym doskonaleniem.

Co kilka lat zostaje przeprowadzana aktualizacja normy, by zyskać pewność, że ISO 9001 dobrze funkcjonuje w organizacjach oraz wychodzi naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynkowym. 15 września 2015 r. weszła w życie nowa norma ISO 9001:2015. W ISO 9001:2015 zastosowano Strukturę Wysokiego Poziomu wskazaną w dokumencie ISO Annex SL. Struktura ta stanowi obecnie ramy dla wszystkich nowych i aktualizowanych norm ISO dotyczących systemów zarządzania (np. ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 22301:2012).

Norma ISO 9001:20015 swoimi wymaganiami obejmuje:

– Kontekst organizacji – czyli identyfikację czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na System Zarządzania Jakością, podkreślenie znaczenia otoczenia i zainteresowanych stron w realizacji procesów biznesowych organizacji.

– Przywództwo – najwyższe kierownictwo jest szczególnie zobowiązane do demonstrowania swego przywództwa i zaangażowania w zarządzanie jakością.

– Planowanie i działania odnoszące się do ryzyk i szans – zobowiązanie organizacji aby identyfikowała wszystkie ryzyka związane z jakością wyrobu/usługi oraz szanse jakie daje działalność organizacji. Efektem takiego podejścia są plany działania i cele określane przez organizację oraz zapewnienie zgodności z właściwym ustawodawstwem oraz innymi stosownymi wymaganiami i regulacjami.

– Wsparcie – ta część normy ISO 9001:2015 odnosi się do zasobów, budowania kompetencji, określenia sposobów komunikacji oraz zidentyfikowania tzw. informacji udokumentowanej czyli procedur, instrukcji, raportów i innych niezbędnych dokumentów do zapewnienia sprawnego działania Systemu Zarządzania Jakością.

– Działania operacyjne – to wdrożenie wszystkich działań wynikających z planowania realizowanego wyrobu/usługi, komunikacji z Klientem, przeglądem wymagań i oczekiwań, rozwojem i projektowaniem, nadzorem nad procesami realizowanymi na zewnątrz, nadzorowaniem realizacji wyrobu/usługi, kontrolą jakości i zwolnieniem do Klienta.

– Ocena efektów działalności – organizacja powinna monitorować, mierzyć, analizować i oceniać swoją działalność w celu zapewnienia stałej zgodności Systemu Zarządzania Jakością. W sposób zaplanowany należy prowadzić audyty wewnętrzne oraz przeglądy zarządzania.

– Doskonalenie – wszystkie niezgodności powinny być identyfikowane w organizacji a następnie należy prowadzić skuteczne działania korygujące. Dodatkowo organizacja jest zobowiązana do wdrożenia elementów ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Doświadczenia ostatnich latach pokazują, że zarządzanie procesowe okazało się trafionym posunięciem. Jednak często procesy są zbyt statyczne niż wskazują na to zmiany zachodzące w ich otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Za rzadko wprowadzane są do nich modyfikacje. Dlatego ten element systemu zarządzania jakością został wzmocniony w normie ISO 9001:2015 poprzez dodanie dwóch koncepcji:

– cyklu „Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj”

– podejściu opartym na ryzyku (ang. Riskbased thinking).

Zgodnie z cyklem PDCA zarządzane są zarówno poszczególne procesy, jak i interakcje pomiędzy nimi jako system. Z kolei według koncepcji „podejścia opartego na ryzyku” nie wszystkie realizowane procesy mają dokładnie taki sam wpływ na zdolność organizacji do dostarczania na rynek takich wyrobów i usług, które na pewno będą zgodne z odnoszącymi się do nich wymaganiami. Należy spośród wszystkich procesów wybrać te, które mają największy wpływ na tę zdolność. Kryterium wyboru stanowią zidentyfikowane ryzyka. Procesom uznanym za istotne trzeba będzie poświęcić więcej uwagi, by zapobiegać występowaniu problemów, które mogą wpłynąć na jakość wyrobu gotowego i usługi. Więcej uwagi może oznaczać więcej punktów kontroli, więcej środków nadzoru, więcej zasobów, w tym informacji udokumentowanych.

Norma ISO 9001 staje się kluczowym standardem dla niewielkich firm prowadzących działalność w jednej lokalizacji po międzynarodowe korporacje, organizacje prowadzące działania o wysokim stopniu ryzyka po obarczone niskim ryzykiem przedsiębiorstwa usługowe, organizacje działających w sektorze publicznym. Norma ISO 9001 stanowi bazę do wielu rozbudowanych norm branżowych, np. ISO/TS 16949, AS/EN 9100, TL9000, IRIS, ISO/IEC 20000.

W ramach wdrażania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 oferujemy Państwu:
– wstępną weryfikację firmy pod kątem dostosowania do wymagań normy ISO 9001:2015,
– szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej z zakresu normy ISO 9001:2015 – konsultacje obejmujące opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
– konsultacje niezbędne do prawidłowego zidentyfikowania wymagań prawnych i oczekiwań stron zainteresowanych,
– szkolenia auditorów wewnętrznych wg ISO 9001:2015,
– pomoc przy organizacji auditu certyfikującego,
– przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego wg ISO 9001:2015,
– pomoc przy realizacji działań poauditowych.