ISO 45001

27.02.2018 – finalna wersja standardu została przyjęta na ostatnim głosowaniu organizacji ISO. Nowa międzynarodowa norma ISO 45001:2018 zastępuje obecny standard OHSAS 18001 oraz PN-N 18001.

Na podstawie rezolucji IAF nr 2018-17, ustalono w drodze komunikatu nr 261 z dnia 4.06.2018 r. trzyletni okres przejściowy dla akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na wdrożenie certyfikacji normy ISO 45001:2018 (do dnia 31 marca 2021 r.).

OHSAS 18001:2007 jest odpowiednikiem międzynarodowym polskiej normy PN-N 18001:2004„System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”. Normy te mają bardzo podobne wymagania i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg jednej z nich jest prawie równoznaczne z wdrożeniem wymagań drugiej.

Należy pamiętać, że norma PN-N-18001:2004 jest polską normą i nie ma statusu normy międzynarodowej ISO. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) próbuje opracować standard z wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jednak prace nie zostały zakończone. Głównym powodem, dla którego nie udaje się opracować wspólnej międzynarodowej normy są znaczące różnice w prawodawstwie w różnych państwach Europy.

Najistotniejszymi etapami we wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy są:

 • określenie polityki organizacji względem BHP,
 • cele i program zarządzania działaniami na rzecz BHP,
 • wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • szkolenia, budowanie świadomość i kompetencji wszystkich pracowników,
 • nadzór nad systemem zarządzania BHP poprzez wprowadzanie działań korygujących/zapobiegawczych,
 • działania umożliwiających ocenę skuteczności funkcjonującego systemu poprzez pomiar, monitorowanie i poprawa wydajności.

Do najważniejszych zadań i celów wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy należą:

 • zapobieganie urazom pracowników i związanymi z nimi stratami,
 • eliminowanie chorób zawodowych pracowników,
 • minimalizowanie absencji chorobowej pracowników,
 • zaangażowanie pracowników do działań w zakresie BHP,
 • zwiększenie wydajności i jakości pracy w organizacji.

W ramach wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N/ OHSAS 18001 oferujemy Państwu:

– wstępną weryfikację firmy pod kątem dostosowania do wymagań normy OHSAS 18001:2007 lub PN-N 18001:2004,
– szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej z zakresu normy PN-N 18001 lub OHSAS 18001,
– konsultacje obejmujące opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
– konsultacje niezbędne do prawidłowego zidentyfikowania wymogów pranych i ryzyka zawodowego oraz jego oceny,
– szkolenia auditorów wewnętrznych wg PN-N/OHSAS 18001,
– pomoc przy organizacji auditu certyfikującego,
– przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego wg PN-N OHSAS 18001- pomoc przy realizacji działań poauditowych.